Atruna

Šī vietne tiek nodrošināta 'tāda, kāda tā ir' bez jebkādiem tiešiem vai netiešiem apliecinājumiem vai garantijām. Mēs nesniedzam nekādus apliecinājumus vai garantijas saistībā ar šo vietni vai šajā vietnē sniegto informāciju un materiāliem.

Neskarot iepriekšējās rindkopas vispārīgumu, mēs negarantējam, ka: (a) šī vietne būs pastāvīgi pieejama vai vispār pieejama; (b) informācija šajā tīmekļa vietnē ir pilnīga, patiesa, precīza vai nemaldinoša. Nekas šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāms par jebkāda veida padomu vai nav paredzēts.

Mēs neesam atbildīgi pret jums par zaudējumiem, kas radušies no notikuma vai notikumiem, kurus mēs nevaram saprātīgi kontrolēt. Mēs neesam atbildīgi pret jums par jebkādiem uzņēmējdarbības zaudējumiem, tostarp (bez ierobežojuma) peļņas, ienākumu, ieņēmumu, izmantošanas, ražošanas, paredzamo ietaupījumu zaudēšanu vai kaitējumu; uzņēmējdarbības zaudēšana; līgumu zaudēšana; uzņēmējdarbības pārtraukšana; naudas izlietojuma zaudēšana; paredzamo ietaupījumu zaudēšana; reputācijas zaudēšana; klientu zaudēšana; klienta nemateriālā vērtība un/vai līdzīgi zaudējumi).

Šī atruna neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības un ir pilnībā spēkā pat tad, ja tā tiek pārtraukta kāda iemesla dēļ.